ue

Fundusze Europejskie p[rogram Regionalny logo

RP log

Opolskie logo

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego logo


 

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  pn. „Inwestycja w środki trwałe w celu wdrożenia innowacji w firmie

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA.”

Nr projektu: RPOP.02.01.03-16-0007/20

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 02.01 - Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie: 02.01.03 - Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2020 r. – 31.12.2021 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:   699 980,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA:  419 288,00  PLN

 

Celem głównym projektu jest rozwój oferty przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowego innowacyjnego na skalę kraju produktu - probiotycznego napoju jogurtowego typu tureckiego z naturalnymi dodatkami smakowymi – miętą, czosnkiem, pieprzem, cytryną.

Przedmiotem projektu jest inwestycja w nowe środki trwałe w postaci niezbędnych komponentów do wdrożenia linii technologicznej do produkcji nowego w skali kraju produktu stanowiącego rezultat projektu oraz wprowadzonych zmian procesowych.

 

Głównym rezultatem projektu będzie wprowadzenie do oferty nowego produktu stanowiące innowację produktową w skali kraju - probiotycznego napoju jogurtowego typu tureckiego z naturalnymi dodatkami smakowymi – miętą, czosnkiem, pieprzem, cytryną.

Inwestycja w orientator do opakowań doprowadzi ponadto do wdrożenia innowacji procesowej automatyzującej proces układania w pozycji pionowej butelek na maszynie do pakowania (butelkarce).

 

 

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA na arenie międzynarodowej.”

Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0029/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja  

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2019 r. – 31.12.2021 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  112 000,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 78 400,00  PLN

Celem projektu jest rozwój współpracy gospodarczej i promocji firmy poprzez realizację zadań umożliwiających wejście na nowe rynki zbytu czeski i słowacki.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:

 - wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);

 - wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2); - promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

 Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjnopromocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.


 

 

Opolskie dla Rodziny logo