ue

Fundusze Europejskie p[rogram Regionalny logo

RP log

Opolskie logo

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego logo


 

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA na arenie międzynarodowej.”

Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0029/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja  

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2019 r. – 30.06.2021 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  244 916,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 171 441,20  PLN

Celem projektu jest rozwój współpracy gospodarczej i promocji firmy poprzez realizację zadań umożliwiających wejście na nowe rynki zbytu czeski i słowacki.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:

 - wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);

 - wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2); - promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

 Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjnopromocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.


 

 

Opolskie dla Rodziny logo